پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ستاداقامه نمازاستان اذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تقدیرنمود.


تقديرستاداقامه نماز آذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان

تاریخ انتشار: 1396/09/27

ستاداقامه نمازاستان اذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تقدیرنمود.دبیرستاداقامه نمازاستان ضمن حضوردرجلسه شورای اقامه نمازاین اداره کل لوح تقدیربه جهت بیشترین بازدیدموثرازنمازخانه های بین راهی استان به امضای نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریزواستاندارآذربایجان شرقی رابه دبیرشورای اقامه نمازاین اداره کل ارائه نمود.دراین جلسه همچنین مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گزارشی درمورداقدامات این اداره کل درموردترویج فرهنگ نمازدرمحیطهای تابعه وتجهیزنمازخانه های پایانه های مرزی جلفا ونوردوز,محیط های اداری وراهدارخانه ارائه نمود.دبیرستاداقامه نمازاستان نیزنیزدراین جلسه انتظارات ونکته نظرهای این ستادرادرموردموضوع موردنظردراین حوزه بیان نمود.


مشخصات:
نظرات: *