پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه بررسی وضعیت ایمنی وتعیین تکلیف آزادراه شهیدکسایی تبریز برگزارشد


جلسه بررسی وضعيت ايمنی وتعيين تکليف آزادراه شهيدکسايي تبريز برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1396/09/13

جلسه بررسی وضعیت ایمنی وتعیین تکلیف آزادراه شهیدکسایی تبریز برگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دراین جلسه بااشاره به اقدامات انجام گرفته درموردارتقای ایمنی تردددراین آزادراه گفت باتوجه به بررسی های انجام شده دراین محوروآمارترددشمارها درمحورهای همجوار تعدادترددروزانه دراین محوردرهریک از مسیرهای رفت وبرگشت مابین 50هزارتا 60 هزارترددمیباشدکه برآوردها نشان میدهد ازکل تردد صورت گرفته دراین آزادراه حدود85درصدمربوط به ترددشهری ومابقی ترافیک بین شهری می باشد.منوچهرسلمان زاده گفت درسالهای اخیرباافزوده شدن ورودی ها وخروجی های غیرمجاز به این آزاد راه ازداخل شهر واضافه شدن به بارترافیکی آن حوادث ترافیکی دراین محورافزایش یافته است وبایدبرای ساماندهی این وضعیت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.فرمانده پلیس راه استان نیزدراین جلسه گزارشی ازوضعیت ایمنی این آزاد راه درسالهای اخیرارائه نمود.معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریزنیزگزارشی ازاقدامات انجام گرفته درسالهای اخیربرای ساماندهی ورودی وخروجی های این آزاد راه بیان نمود.درادامه جلسه حاضران به بحث, گفتگو وتبادل نظر درموردوضعیت فعلی این آزاد راه پرداخته و راهکارهای ارتقای ایمنی آن را بررسی نمودند.


مشخصات:
نظرات: *