پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

زنگ ايمنی درمدارس حاشيه راههای استان آذربايجان شرقی همزمان باايام يادمان قربانيان تصادفات رانندگی به صدادرآمد


زنگ ايمنی درمدارس حاشيه راههای آذربايجان شرقی به صدادرآمد.

تاریخ انتشار: 1396/09/04

زنگ ايمنی درمدارس حاشيه راههای استان آذربايجان شرقی همزمان باايام يادمان قربانيان تصادفات رانندگی به صدادرآمد.اجرای طرح ارتقای ايمنی مدارس حاشيه راهها درروستاهای شهرستان عجبشيراستان ازبرنامه های اجراشده اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی دراين ايام بود.پخش اقلام ايمنی درمدارس حاشيه راهها وآموزش مواردمربوط به ارتقای ايمنی به دانش آموزان ازاقدامات انجام گرفته دراين برنامه بود.اجرای طرح ارتقای ايمنی وانت بارها درروستاهای اين منطقه ديگربرنامه اجراشده اداره کل بودکه همراه باآموزش رانندگان اين خودروها وآشکارسازی وانت بارها انجام گرفت.همزمان باروزجهانی يادمان قربانيان تصادفات رانندگی برنامه ميثاق صنف حمل ونقل عمومی مسافر استان باحضوراعضای انجمن های صنفی شرکتها وموسسات مسافری ورانندگان حمل ونقل عمومی درپايانه مسافری مرکزی تبريزبرگزارشد.نصب بنرهای ويژه اين روزدرتابلوهاو پلهای عابرپياده محورهای پرتردداستان ازديگرفعاليتهای اين اداره کل برای اين ايام بود.


مشخصات:
نظرات: *