پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط با آن درتبریز برگزارشد


نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1396/07/06

نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط با آن درتبریز برگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دراین نشست با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی مربوط به حریم راه گفت: اجرای روال حقوقی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دراستان ها درموردمسائل حقوقی حریم راه وسایرمواردمربوطه حقوقی موردتاکیدمیباشد.منوچهرسلمان زاده همچنین دراین نشست درموردمسائل مختلف مربوط به راهداری زمستانی ووضعیت ماشین آلات راهداری,خریدوحمل نمک برای راهدارخانه ها وسوخت مطالبی بیان نمود.دراین جلسه معاونین راهداری وتوسعه مدیریت ومنابع وهمچنین روسای ادارات ایمنی وحریم راه وحقوقی گزارشی درموردبحث های تخصص جلسه ارائه نمودند.لازم به ذکراست دراین جلسه روسای اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای وروسای اداره های ستادی اداره کل حضورداشتند.


مشخصات:
نظرات: *