پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل دفترمدیریت بحران وتجهیزماشین آلات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازکارخانه کن تایرتبریز بازدیدنمود


مدیرکل دفترمدیریت بحران وتجهیزماشین آلات سازمان ازکارخانه کن تا یرتبریزبازدیدنمود.

تاریخ انتشار: 1396/07/03

مدیرکل دفترمدیریت بحران وتجهیزماشین آلات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازکارخانه کن تایرتبریز بازدیدنمود.داریوش نصرکه دراین برنامه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ومعاون راهداری این اداره کل اوراهمراهی میکردندازمحصولات تولیدی این کارخانه برای ماشین آلات سنگین بازدیدنموده وبامسئولان این کارخانه دیداروگفتگونمود.وی همچنین دراین برنامه یک روزه ازکارخانه تولیدنمک پاش صبری تبریز بازدید وازنزدیک درجریان روندتولیدمحصولات این کارخانه قرارگرفت.


مشخصات:
نظرات: *