پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپروژه های مختلف لکه گیری وروکش آسفالت درحال اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آستان اذربایجان شرقی درمحورهای مختلف استان بازدیدنمود


بازديدمديرکل دفترنگهداری راه وابنيه سازمان ازپروژه های استان آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/06/23

مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپروژه های مختلف لکه گیری وروکش آسفالت درحال اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آستان اذربایجان شرقی درمحورهای مختلف استان بازدیدنمود.حیدرمطاعی دراین برنامه که مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان,معاون راهداری ورییس اداره نگهداری راه این اداره کل اوراهمراهی می کردندازپروژه های آسفالت ابلاغی سازمان درآزادراه تبریز- زنجان ومحورهای هشترود- مراغه- بناب –تبریز بازدیدنموده وبراستمرار اجرای پروژه ها برای آمادگی راههای استان برای ترددنیمه دوم سالجاری تاکیدنمود.


مشخصات:
نظرات: *