پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی ازاداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های بستان آبادوميانه ومحورهای مواصلاتي آنها بازديدنمود


بازديد مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای بستان آبادوميانه آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/04/21

مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی ازاداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های بستان آبادوميانه ومحورهای مواصلاتي آنها بازديدنمود.منوچهرسلمان زاده دراين برنامه ازساختمانها, تجهيزات ,ماشين آلات وسايرامکانات اين ادارات بازديد نموده وباروسا وکارکنان اين اداره هاديدارواز نزديک بامسائل ومشکلات اين حوزه ها آشنا شد.مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای که معاون راهداری ,رييس اداره ماشين آلات اداره کل وروسای اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای اين شهرستانها اورا دراين برنامه همراهی می کردند همچنين ازمحورهای مواصلاتی وتاسيسات بين راهی اين شهرستان ها بازديدنمود.


مشخصات:
نظرات: *