پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی باکارکنان این اداره کل دیدارنمود.


دیدارمدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی باهمکاران

تاریخ انتشار: 1396/04/19

مدیرکل جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی باکارکنان این اداره کل دیدارنمود.منوچهرسلمان زاده دراین دیدارضمن ابرازخرسندی ازحضورخوددراین استان گفت امیدوارم باهمکاری هرچه بیشتربین بخشهای مختلف اداره کل درپیشبرداهداف خودموفق ترباشیم.وی افزودبایدامادگی برایراهداری زمستانی وساماندهی ماشین آلات هرچه سریعترآغازشود.وی همچنین بردرآمدزایی درونی ازطریق صرفه جویی وکاهش هزینه هاتاکیدنمود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ادامه دادارتباط بخشهای مختلف اداره کل وپلیس راه برای کاهش تصادفات جاده ای ازاهمیت بالایی برخورداراست.این دیداربامعرفی همکاران وارائه نقطه نظرات آنهادرمورادمختلف کاری پایان یافت.


مشخصات:
نظرات: *