پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه مرزی جلفا دراستان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


معاون وزيرراه وشهرسازی ازپايانه مرزی جلفابازديدنمود.

تاریخ انتشار: 1396/04/19

معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه مرزی جلفا دراستان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.داودکشاورزیان که برای مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی دراین استان به سرمیبرددراین برنامه ازبخشهای مختلف این پایانه مرزی بازدیدنموده وازنزدیک بامراحل مختلف فعالیتهای این پایانه مرزی آشنا شد.معاون وزیرراه وشهرسازی دراین برنامه بااشاره به اهمیت پایانه های مرزی به عنوان اولین نقطه آشنایی مسافران باایران برلزوم اتخاذتدابیری برای سهولت وروان سازی خدمات رسانی به ترددکنندگان وخودروها درپایانه مرزی جلفاتاکیدنمود.مدیرپایانه مرزی جلفا نیزدراین بازدیدگزارشی ازنحوه فعالیت وعملکرداین پایانه مرزی ارائه نمود.لازم به ذکراسترییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای رادراین برنامه مدیرکل دفترریاست سازمان,مدیرکل دفترترانزیت وحمل ونقل بین المللی ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی همراهی مینمودند.همچنین معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان وهیئت همراه ازمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بامحوریت رستوران صفادرمحورصوفیان – مرندبازدیدنمود.


مشخصات:
نظرات: *