پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به مناسبت روززمین پاک برنامه رفع آلودگیهای بصری جاده ای دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد


رفع آلودگی های بصری جاده ای به مناسبت روززمین پاک دراستان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/02/04

به مناسبت روززمین پاک برنامه رفع آلودگیهای بصری جاده ای دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد.دراین برنامه که باحضورمعاون امورعمرانی آذربایجان شرقی ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درمحورتبریز-آذرشهربرگزارشدعوامل راهداری ,شهرداری ومحیط زیست نسبت به رفع آلودگی های بصری این محوراقدام نمودند.معاون امورعمرانی استانداری دراین برنامه بااشاره به اهمیت پاکسازی حریم راهها ازعوامل آلودگی های بصری گفت باتوجه به درپیش بودن سفرهای تابستانی زدودن جاده های استان اززباله ونخاله ضمن خوش منظرنمودن راهها به جذب بیشتر مسافران به استان وپاک نمودن محیط زیست کمک می کند.


مشخصات:
نظرات: *