پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازدیدمعاون راهداری سازمان ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/01/24

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.عبدالهاشم حسن نیادراین برنامه دوروزه که مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه فنی ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی اوراهمراهی می کردندازبخشهای مختلف آزادراه تبریز- زنجان ومحورتبریز- جزیره اسلامی بازدید نموده وبررفع سریع نواقص وبهینه سازی این محورها تاکید نمود.بازدیداز راهدارخانه خاصبان شهرستان اسکو ومحل احداث ساختمان اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درتبریز ازدیگربرنامه های معاون راهداری سازمان دراین سفربود.


مشخصات:
نظرات: *