پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سامانه های مرتبط بابارگيری وحمل ونقل جاده ای کالا نقش مهمی درجلوگیری ازقاچاق کالا دراستان آذربایجان شرقی ایفامیکنند


نقش مهم سامانه های دخيل دربارگيری وحمل ونقل کالا درجلوگيری ازقاچاق کالا

تاریخ انتشار: 1396/01/21

سامانه های مرتبط بابارگيری وحمل ونقل جاده ای کالا نقش مهمی درجلوگیری ازقاچاق کالا دراستان آذربایجان شرقی ایفامیکنند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این موضوع گفت سامانه جامع انبارها به طورمشترک باسازمان صنعت ,معدن وتجارت,سامانه صدوربارنامه برخط,سامانه توزین درحال حرکت وسامانه دوربینهای پلاک خوان مهمترین سامانه های آن لاین مرتبط باحمل ونقل جاده ای کالا میباشند.داریوش باقرجوان افزود برای کلیه محمولاتی که باهرگونه وسیله حمل ونقل باری درکلیه مسیرهای بین شهری درهرمسافتی حمل گرددنیازبه صدور بارنامه برخط(آن لاین) که باسامانه جامع انبارها لینک است می باشد. وی گفت درصورت عبورهروسیله نقلیه ازروی باسکولهای توزین خودکار درمحورهای مواصلاتی توزین خودکار انجام یافته ودرصورت داشتن بار,دوربینهای پلاک خوان,پلاک وسیله نقلیه موردنظر ازطریق سامانه صدوربارنامه برخط کنترل ودرصورت نداشتن بارنامه ویاعدم درج کدانبار حمل بارگیری به عنوان کالای قاچاق محسوب میشود.


مشخصات:
نظرات: *