پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداری ازپل عابرپیاده محدوه ورزشگاه یادگارامام دراتوبان شهیدکسایی تبریزآغازشد


بهره برداری ازپل عابرپياده محدوده ورزشگاه يادگارامام آغازشد.

تاریخ انتشار: 1396/01/21

بهره برداری ازپل عابرپیاده محدوه ورزشگاه یادگارامام دراتوبان شهیدکسایی تبریزآغازشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوداتوبان شهیدکسایی تبریز به سبب حجم ترددوقرارگیری کارگاههای متعدددراطراف آن ووجودورزشگاه یادگارامام به عنوان یکی ازنقاط هدف برای احداث پلهای عابرپیاده توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تعیین شده است که محدوده ورزشگاه یادگارامام به خاطر حجم بالای تردد درهنگام برگزاری مسابقات ورزشی دراولویت احداث قرارگرفته است. داریوش باقرجوان گفت پل عابرپیاده یادگار امام بامشارکت بخش خصوصی به طول94 متر وعرض4 متر وبه وزن حداقل150 تن یکی ازسنگین ترین سازه های فلزی درنوع خوددرکشوربوده ودرعرض پنج ماه احداث ودرمحل مربوطه نصب گردید.وی همچنین ازاحداث 5 پل عابرپیاده دیگر دراین اتوبان خبرداد. لازم به ذکراست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازسال1393 اقدام به احداث پلهای عابرپیاده درراستای حذف نقاط حادثه خیزوارتقای ایمنی ترددجاده ای نموده است که دراستان آذربایجان شرقی ساخت 6 دستگاه بااعتبارات سازمان اتمام وبه بهره برداری رسیده است وساخت 3 دستگاه دیگرنیزدرحال اجرا می باشد.همچنین3دستگاه پل عابرپیاده نیز بامشارکت بخش خصوصی دراستان احداث وبه بهره برداری رسیده و4 دستگاه پل نیزتوسط بخش خصوصی دردست احداث می باشد.


مشخصات:
نظرات: *