پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون وزیرراه ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان اذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازدیدمعاون وزیرراه ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلات شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهوراندآذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: 1396/01/19

معاون وزیرراه ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان اذربایجان شرقی بازدیدنمود.داودکشاورزیان که به همراه وزیرراه وشهرسازی وهیئت همراه دراین استان حضوریافته بوددراین برنامه یک روزه ازمحورهای مختلف این شهرستانها بازدیدوازنزدیک درجریان اقدامات انجام یافته ومسائل مختلف راهداری وحمل ونقلی این محورها قرارگرفت.وی دراین بازدیدکه نماینده مردم شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهوراندومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اوراهمراهی میکردندبافرمانداران این شهرستانها دیداروگفتگونمود.مهندس کشاورزیان دراین دیدارها ضمن اشاره به اینکه نگهداری راههای شریانی ازمحل اعتبارات ملی وراههای غیرشریانی ازمحل اعتبارات استانی بایدهزینه شوندگفت باتوجه به اینکه عمده راههای این شهرستانها غیرشریانی می باشندبایدتلاش بیشتری برای تخصیص اعتبارات استانی برای نگهداری مناسب راههای این شهرستانها انجام گیرد.معاون وزیرراه وشهرسازی ضمن تاکیدبرکمبوداعتبارات این سازمان گفت اقداماتی درسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای برای خریدماشین آلات جدید راهداری وتقویت راهدارخانه ها درحال انجام میباشدکه این شهرستانها نیزبه فراخورنیازهای خودبه زودی ازآن بهره مندخواهندشد.وی همچنین بررفع سریع بعضی نواقص موجوددراههای این منطقه توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تاکیدنمود.رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین ازساختمان دردست احداث پاسگاه پلیس راه خداآفرین که درمراحل آخرمیباشدبازدیدنمود.ازدیگربرنامه های این بازدیددیداربامردم بخش جانانلو خداآفرین,راهدارخانه کلانتر شهرستان کلیبروحضوردرمنزل دوکودک که براثرتصادف درروستای جعفرقلی اوشاقی شهرستان خداآفرین جان باخته اندبود.


مشخصات:
نظرات: *