پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1396آغازشد


طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی آغازشد.

تاریخ انتشار: 1395/12/18

اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1396آغازشد.مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام اين خبرافزود:براين اساس پيش فروش بليتهاي حمل ونقل جاده اي نوروزي ازاوائل اسفندبه صورت اينترنتي وحضوري آغازشده است.داريوش باقرجوان گفت ازمهمترين اقدامات انجام شده دراين طرح ميتوان به شناسائي ايام ومسيرهاي داراي بيشترين تقاضاي سفروبرنامه ريزي براي تامين ناوگان اين مسيرها،پيگيري ونظارت مستمربرپيش فروش بليت،هماهنگي بامراكزآموزشي ونظامي درخصوص تعيين زمان پيش فروش بليت،برنامه ريزي براي بهره برداري ازحداكثرظرفيت وتوان ناوگان حمل ونقل عمومي مسافر هماهنگي باتشكلهاي صنفي حمل ونقل مسافربه منظورتامين ناوگان كشيك وارسال آن به محل موردنظروممنوع نمودن ارائه سرويس دربستي دربرخي ازايام اجراي طرح اشاره نمود.وي اقدامات انجام يافته براي افزايش ايمني حمل ونقل جاده اي مسافران دراين ايام رانظارت برعملكردمديران فني شركتها دراعمال جديت درخصوص كنترل اجزاي فني ناوگان،كنترل ساعات كارمجازرانندگان مسافري،هماهنگي بااورژانس وهلال احمربراي آماده سازي وارائه خدمات درپايگاههاي امدادونجات جاده اي،ممنوعيت حمل محمولات ترافيكي درجاده هاواعمال مديريت سرعت بااستفاده ازدوربينهاي كنترل سرعت سنج ثابت ودستي بيان نمود.باقرجوان همچنين گفت دراين ايام تعداد28باب مجتمع خدماتي- رفاهي بين راهي درمحورهاي مختلف استان بافراهم كردن شرايط وامكانات مناسب آماده خدمات رساني به مسافران خواهندبود.باقرجوان همچنین بر آماده سازی وتجهیزراهدارخانه ها ی استان وهمچنین خط کشی,پاک سازی تابلوهای جاده ای,لکه گیری راهها وتسطیح حریم جاده هاتوسط عوامل راهداری برای این ایام اشاره نمود.


مشخصات:
نظرات: *