پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نماینده مردم شهرستان شبستردرمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازديدنماينده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1395/11/03

نماینده مردم شهرستان شبستردرمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.معصومه آقاپور دراین برنامه ضمن بازدید ازاداره کل بامدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دیداروطرفین به بررسی وتبادل نظردرموردمسائل مختلف مربوط به راهداری ,حمل ونقل جاده ای وارتقای ایمنی جاده ای این شهرستان پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *