پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

راهکارهای تسهیل انجام امورمالی بعدازتشکیل اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای استانی بررسی شد


راهکارهای تسهيل امورمالی پس ازتشکيل اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای استانی بررسی شد.

تاریخ انتشار: 1395/10/22

راهکارهای تسهیل انجام امورمالی بعدازتشکیل اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای استانی بررسی شد.درجلسه مشترک ذیحساب ومدیرکل امورمالی ومنابع سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای وذی حسابان وعاملین ذی حساب اداره های کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل که درتبریزبرگزارشدمواردمختلف مربوط به امورمالی بعدازادغام معاونت راهداری ادارات راه وشهرسازی استانها دراداره کل حمل ونقل وپایانه ها وتشکیل اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای موردبحث,بررسی وتبادل نظرقرارگرفت.دراین جلسه که مدیرکل ومعاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیز درآن حضورداشتندهمچنین درمورداعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای بحث وتبادل نظرانجام گرفت.


مشخصات:
نظرات: *