پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه ساماندهی وضعیت پایانه مسافری مرکزی تبریز برگزارشد


جلسه ساماندهی وضعيت پايانه مسافری مرکزی تبريز برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1395/10/18

جلسه ساماندهی وضعیت پایانه مسافری مرکزی تبریز برگزارشد.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دراین جلسه بااشاره به آمارپایین تصادفات وسایل نقلیه عمومی دراستان گفت ارائه آموزشهای لازم به متصدیان ورانندگان وسایل نقلیه عمومی بالاخص مسافری وکنترل ونظارت مستمربرعملکردآنها ازطریق مدیران فنی ازمهمترین دلایل این مسئله میباشد.داریوش باقرجوان همچنین ضمن قدردانی ازشهرداری تبریز دراحداث وبهره برداری ازساختمان جدیدومدرن پایانه مسافری مرکزی تبریز برهمکاری بیشترشرکتهای حمل ونقل مسافروسازمان پایانه های شهرداری تبریز درارائه خدمات مطلوب به مسافران تاکیدنمود.معاون راهنمایی ورانندگی فرماندهی انتظامی وفرمانده پلیس راه استان نیزدراین جلسه برهمکاری دستگاههای ذیربط درامرارتقای امنیت وخدمات رسانی به مردم تاکیدنمودند.مدیران شرکتهای حمل ونقل مسافرمستقردراین پایانه نیزدراین جلسه درموردمسائل ومشکلات موجوددراین پایانه مطالبی ارائه نموده وسپس حاضران به بحث ,بررسی وتبادل نظردرمواردمطروحه پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *