پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه كارگروه ارزيابی عملکردسازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی ومسئولان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد.


جلسه مشترک كارگروه ارزيابی عملکردسازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی و اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد

تاریخ انتشار: 1395/10/15

جلسه كارگروه ارزيابی عملکردسازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی ومسئولان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد. مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دراین جلسه درموردوضعيت حمل ونقل جاده اي استان ومراحل اتنزاع معاونت راهداری ازاداره راه وشهرسازی وادغام بااداره کل حمل ونقل وپایانه ها وتشکیل ادراره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وبه موازات ان اضافه شدن تکالیف جدیدبرای این اداره کل گزارشي ارائه نمود.داريوش باقرجوان همچنين درموردفعاليتها وعملكردكارگروه تحول اداري اداره كل مطالبي بيان نمود.دراین جلسه اعضای کارگروه ارزیابی عملکردسازمان برنامه وبودجه گزارشی ازنحوه ارزیابی این اداره کل درسال 1394 وچگونگی ارزیابی درسالجاری ارائه نمودند.درادامه جلسه حاضران به بيان ديدگاهها ونكته نظرات خوددرموردعملكرداين كارگروه پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *