پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پل عابرپیاده روستای کرگان دراستان آذربایجان شرقی همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری موردبهره برداری قرارگرفت.


پل عابرپياده کرگان همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری موردبهره برداری قرارگرفت.

تاریخ انتشار: 1395/10/12

پل عابرپیاده روستای کرگان دراستان آذربایجان شرقی همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری موردبهره برداری قرارگرفت.این پل به عرض دهنه 37 متربااعتبار2600میلیون ریال درتقاطع روستای کرگان واقع درکیلومتر40 محورتبریز- بستان آباد ازمحل اعتبارات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای احداث شده است.لازم به ذکراست طی دوسال اخیر برای افزایش ضریب ایمنی جاده ای وارتقای ایمنی عابرین پیاده تعداد8 پل عابرپیاده درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ازمحل اعتبارات سازمان توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان احداث شده است.


مشخصات:
نظرات: *