پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازآزادراه تبریز- زنجان بازدیدنمود.


بازديدمعاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازآزادراه تبريز- زنجان

تاریخ انتشار: 1395/08/29

معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازآزادراه تبریز- زنجان بازدیدنمود.عبدالهاشم حسن نیا که دراین برنامه مدیرکل دفترمدیریت بحران وتجهیزماشین آلات سازمان ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی اوراهمراهی میکردند ضمن بازدیدازراهدارخانه های این آزادراه وتجهیزات وماشین آلات , آمادگی آنها رابرای راهداری زمستانی موردبررسی قرارداد.وی همچنین درمحورسراب – اردبیل وگردنه صائین حضوریافته وازراهدارخانه واقع دراین محوربازدیدنمود.


مشخصات:
نظرات: *