پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی وراهدارخانه شهرستان هوراند بازدید نمود.


مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی شهرستان هوراندبازديدنمود.

تاریخ انتشار: 1395/08/22

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی وراهدارخانه شهرستان هوراند بازدید نمود. دراین بازدیدجلسه ای باحضورمدیرکل وهیئت همراه شامل معاونین توسعه مديریت ومنابع وراهداری این اداره کل باسرپرست وکارکنان این راهدارخانه برگزارومسائل مختلف این حوزه بررسی گردید. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین بافرماندارشهرستان هورانددرمحل فرمانداری این شهرستان دیدارنمود.دراین دیدار مسائل مختلف مربوط به راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان موردبحث وتبادل نظرحاضران قرارگرفت ومقررشداقدام لازم درمورد استقرار اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان جدیددراسرع وقت انجام شود..لازم به ذکراست شهرستان هوراند درشمال شرقی استان آذربایجان شرقی واقع شده وازمناطق سردسیر وپربرف استان می باشد.


مشخصات:
نظرات: *