پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازپایانه مسافری مرکزی تبریز بازدیدنمود


بازديدمديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازپايانه مسافری تبريز

تاریخ انتشار: 1395/08/18

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازپایانه مسافری مرکزی تبریز بازدیدنمود.داریوش باقرجوان دراین بازدیدکه همزمان باایام آغازجابه جائی زائرین اربعین حسینی انجام شدضمن دیدارازوضعیت شرکتهای مستقردرسالن جدیدالاحداث پایانه مرکزی مسافر ی تبریز درجلسه ای باحضوراعضای انجمن صنفی شرکتهاوموسسات حمل ونقل مسافر ی تبریزوحومه وستادهماهنگی جابه جائی زائرین اربعین حسینی استان شرکت نمود.دراین جلسه باتاکید مدیرکل براتخاذتدابیرمناسب برای جابه جائی ایمن زائرین دراین ایام هماهنگی های لازم برای تحقق این هدف مابین اعضا ی ستادانجام گرفت .


مشخصات:
نظرات: *