پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

چشم انداز آینده ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانها روشن است.


چشم اندازآينده ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانها روشن است

تاریخ انتشار: 1395/08/06

چشم انداز آینده ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانها روشن است.معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درجلسه ابلاغ مسئولیت اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ادغام معاونت راهداری اداره های راه وشهرسازی با اداره های کل حمل ونقل وپایانه های استانها ازدرون خودوزارتخانه براساس ارزیابی وضع موجود وبرنامه ریزی برای آینده بوده وبراساس فشارهای بیرونی نبوده است گفت باهماهنگی های انجام شده تاکنون بیش از90 درصد این ادغام وانتزاع باهمکاری مدیران دو نهاد به خوبی انجام گرفته واهداف ان برآورده شده است. عبدالهاشم حسن نیا گفت باادغام دومجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای مجموعه بهره بردار ونگهداری کننده ازراه یکپارچه شده که این روند به کیفیت خدمات رسانی به کاربران جاده ای کمک میکند.وی افزود هرکاربرجاده ای درصورت رضایت ازخدمات ارائه شده یک مبلغ خوب برای مجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای خواهدبود.معاون راهداری سازمان گفت استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی ازمهمترین استانهای حمل ونقلی کشورومهمترین استان شمالغرب کشوربایدازنظرافزایش ایمنی ترددجاده ای ونظارت دقیق درکاهش خطرات محورهای ارتباطی وکیفی سازی خدمات بمورد توجه ویژه تمامی مدیران دستگاههای مسئول دراین حوزه قرارگیرد.وی ابراز امیدواری کرد ادارات کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانهاباوجودنیروهای زبده ومتخصص درسطح استانها به عنوان مجموعه های نمونه مطرح شوند. مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وراه وشهرسازی نیزدراین جلسه ضمن ارائه گزارشی ازفعالیتهای حوزه خود برضرورت همکاری این دومجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به مترددین جاده ای درایام راهداری زمستانی تاکید نمودند.درانتهای این جلسه ازتلاشهای روسای سابق ادارات راه وشهرسازی شهرستانهای استان توسط مدیرکل این اداره بااهدای لوح قدردانی وابلاغ مسئولیت راهداری وحمل ونقل جاده ای توسط مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان انجام گرفت.


مشخصات:
نظرات: *