پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ذیحساب اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد


ذيحساب اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی معرفی شد.

تاریخ انتشار: 1395/07/29

ذیحساب اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی معرفی شد.براساس حکم صادره ازسوی معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشوروزارت اموراقتصادی ودارائی ,محمدرضارضایی دانشور به عنوان ذیحساب این اداره کل منصوب شد. وی طی جلسه ای باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان,معاونین ورییس امورمالی ودرآمد این اداره کل ومدیرکل اموراقتصادی ودارائی آذربایجان شرقی معرفی وفعالیت خودرادراین اداره کل آغازنمود.


مشخصات:
نظرات: *