پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اولین مدیرکل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی منصوب شد


مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی منصوب شد.

تاریخ انتشار: 1395/07/25

اولین مدیرکل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی منصوب شد.باتوجه به تغییرعنوان اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان به اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای برمبنای مصوبه شورای عالی اداری کشور,داریوش باقرجوان مدیرکل این اداره کل به عنوان مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان معرفی شد. لازم به ذکراست اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای باانتقال وظایف معاونت راهداری ازاداره کل راه وشهرسازی استان به اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تشکیل شده است وازاین پس برنامه ریزی ونظارت براجرای عملیات راهداری درکناربرنامه ریزی ونظارت برارتقای وضعیت حمل ونقل برون شهری استان برعهده این اداره کل خواهدبود.


مشخصات:
نظرات: *