پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش از104میلیون و200هزاروسیله نقلیه درشش ماهه نخست سال 1395 درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند.


ترددبيش از104ميليون و200هزارخودرو درشش ماهه نخست سال1395 درمحورهای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1395/07/07

بیش از104میلیون و200هزاروسیله نقلیه درشش ماهه نخست سال 1395 درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزودطبق اطلاعات دريافتي از 82دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان دراین مدت پرترددترین محورها به ترتیب محورهای رفت وبرگشت تبریز- ايلخچی,تبريز- صوفيان و ایلخچی- آذرشهربوده است.داریوش باقرجوان گفت دراین مدت ماههای شهریور وفروردین پرترددترین ماهها و روزجمعه 6فروردين بابیش از693هزارتردد,پرترددترین روز اين مدت دراستان بوده اند. وی بااشاره به اینکه سهم استان ازکل تردددرکشور3/8 درصدوازترددوسایل نقلیه سنگین 4/3درصد میباشد گفت ازکل ترددثبت شده17درصدمربوط به وسايل سنگين و83درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است وميانگين سرعت دراین مدت82کيلومتربرساعت بوده است که بالاترازمیانگین سرعت متوسط کشوریعنی 80 کیلومتربرساعت میباشد.


مشخصات:
نظرات: *