پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1395 شاهدتردد565هزارمسافربود


تردد565هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1395

تاریخ انتشار: 1395/07/06

پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1395 شاهدتردد565هزارمسافربود.مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت بیش از407هزارمسافر که بیش از103هزارمسافرایرانی و 304 هزار مسافرخارجی بودند ازمرزجلفاترددکرده اند.داریوش باقرجوان افزود درهمین مدت نیزازپایانه مرزی نودوزبیش از157هزارمسافرکه بیش از 148هزارمسافرایرانی و 8هزارمسافرخارجی بودندترددکرده اند. وی ادامه داد درهمین مدت بیش از30هزاروسیله نقلیه باری وبیش از یک هزاراتوبوس مسافری ازمرز جلفا و 2هزارو600 اتوبوس ایرانی و8 هزارسواری ایرانی وخارجی وبیش از15هزارکامیون ازمرزنوردوز ترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *