پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دوره های آموزشی(کاربريهای جانبی حمل ونقل جاده ای) و(مسائل حقوقی راه وحريم راه)به ميزبانی اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان آذربايجان شرقی درتبريز برگزارشد


دوره های آموزشی(کاربریهای جانبی حمل ونقل جاده ای)و(مسائل حقوقی راه وحریم راه)درتبریز برگزارشد

تاریخ انتشار: 1395/05/23

دوره های آموزشی(کاربريهای جانبی حمل ونقل جاده ای) و(مسائل حقوقی راه وحريم راه)به ميزبانی اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان آذربايجان شرقی درتبريز برگزارشد.دراین دوره دوروزه تعداد80نفرازمعاونين وکارشناسان دفترامورسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای وکارشناسان اداره های اموربازرگانی وسرمايه گذاری ونظارت وبهره برداری ازمجتمعهای خدماتی رفاهی بين راهی اداره های کل حمل ونقل وپایانه های استانها حضورداشتند.شرکت کنندگان دراين دوره ها همچنين ازپايانه مرزی جلفابازديدنموده وازنزديک درجريان روندفعاليتهای دستگاههای مستقردراين پایانه ونحوه خدمات رسانی آنها قرارگرفتند.


مشخصات:
نظرات: *