پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دوره آموزشی(مشخصات فنی وایمنی تایر)برای مدیران فنی شرکتهاوموسسات حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد


دوره آموزشی (مشخصات فنی وايمنی تاير) برای مديران فنی شرکتهای حمل ونقل آذربايجان شرقی برگزارشد

تاریخ انتشار: 1395/02/13

دوره آموزشی(مشخصات فنی وایمنی تایر)برای مدیران فنی شرکتهاوموسسات حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد.این دوره یکروزه باهماهنگی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای توسط کانون کارآفرینان صنعتی کشور برای اولین باردرسطح کشوربامیزبانی اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان آذربایجان شرقی درتبریزبرگزارشد.دراین دوره که بامنظور آشنائی بیشترمدیران فنی شرکتها وموسسات حمل ونقل جاده ای کالا,مسافروبین المللی باتایرباتاکیدبرجنبه ایمنی آن برگزارشدتعداد80 نفرازمدیران فنی حضورداشتندوبرای آنهاپس ازبرگزاری دوره گواهینامه صادرشد.


مشخصات:
نظرات: *