پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

هفته ایمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد.


هفته ايمنی حمل ونقل(4 الی 10 ارديبهشت)بابرنامه های مختلف درآذربايجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1395/02/12

هفته ایمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد.دراین هفته که ازطرف شورای فرهنگ عمومی ازمورخه 4 تا10 اردیبهشت سال1395 نام گذاری شده بود بابرنامه ریزی وهماهنگی دستگاههای ذی ربط استان برنامه های مختلفی درراستای ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای برگزارشد. ازمهمترین برنامه های اجراشده دراین هفته میتوان به برگزاری مراسم شروع عملیات راهداری دوره ای اداره کل راه وشهرسازی درروز راه ایمن, برنامه بازدید مسئولان اداره کل استانداردو تحقیقات صنعتی ,سازمان صنعت, معدن وتجارت واداره کل حمل ونقل وپایانه های استان ازمرکز معاینه فنی وسائط نقلیه سنگین پایانه بارتبریزدرروزوسایل نقلیه ایمن, برگزاری مانورامدادونجات جاده ای توسط جمعیت هلال احمراستان باهمکاری مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی ,پلیس راه,اداره کل راه وشهرسازی واداره کل حمل ونقل وپایانه ها درمحورصوفیان – مرند درروز امدادونجات درراه وایمنی, انجام مانورکنترل وسایل نقلیه ورانندگان درمحل پاسگاه پلیس راه تبریز – میانه باهمکاری پلیس راه واداره کل حمل ونقل وپایانه ها درروز قانون,نظارت وایمنی و برگزاری مانورایمنی حمل ونقل وسایل عمومی مسافری درمحل پایانه مسافری بزرگ تبریز توسط اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان در روزحمل ونقل عمومی ایمن اشاره نمود.


مشخصات:
نظرات: *