پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از191ميليون و800هزار خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1394 ترددكرده اند.


ترددبيش از191ميليون و800هزارخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال1394

تاریخ انتشار: 1395/01/29مشخصات:
نظرات: *