پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اولویت وزارت راه وشهرسازی باوجودکمبود اعتبارات,ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای کشوراست


اولويت وزارت راه وشهرسازی ارتقای ايمنی حمل ونقل راههای کشوراست

تاریخ انتشار: 1394/12/20

اولویت وزارت راه وشهرسازی باوجودکمبود اعتبارات,ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای کشوراست.معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای بابیان اینکه یک درصدجمعیت دنیا درایران زندگی میکنندو3/1 درصدتلفات جاده ای مربوط به کشورماست گفت:30 درصذبیشترازسهم جمعیتی تلفات جاده ای داریم.داوودکشاورزیان درهمایش(مشارکت همگانی رمزارتقای ایمنی حمل ونقل )درتبریزبااشاره به اینکه توسعه حمل ونقل ریلی به ویژه بین شهرهای بزرگ وپیرامونی رویکردی درراستای کاهش حوادث جاده ای است گفت:این رویکردمستلزم سرمایه گذاری سنگین میباشد. وی تجدیدبه موقع خط کشی جاده ها,نصب وترمیم به موقع تابلوهای راهنمایی ورانندگی,اصلاح شانه خاکی,اصلاح تقاطع ها,اصلاح شیب دوطرفه جاده ها,پاک سازی حریم واصلاح دوربرگردان ها راازجمله عملیات مربوط به حفظ وارتقای ایمنی راهها عنوان کردو افزود:برای اجرای یک کیلومتر خط کشی15میلیون ریال وبرای اصلاح یک دوربرگردان15 میلیون ریال اعتبارنیازاست. مهندس کشاورزیان اعلام کرد:برای نگهداری85هزارکیلومترراه اصلی وفرعی و100هزارکیلومتر راه روستائی کشورسالانه 80 هزارمیلیاردریال اعتبارنیازاست.وی درکناروضعیت راهها,عامل انسانی رادربروز حوادث رانندگی موثردانست وخاطرنشان کرد:هرچنددربرخی مواردازجمله استفاده ازکمربندایمنی فرهنگ سازی هاموفقیت آمیزبوده است ولی دربرخی مواردمانندحرکت کردن دریک خط,رعایت محدودیت سرعت درجاده ها واستفاده ازکلاه ایمنی توسط موتورسواران هنوزشاهد تخلف هستیم. داوودکشاورزیان اضافه کرد:کاستن تلفات جاده ای نیازمندعزم ملی وهمکاری رسانه ها بادستگاههای مسئول برای فرهنگ سازی وهمراه سازی عمومی است. معاون وزیرراه وشهرسازی بااشاره به اینکه سالانه به صورت میانگین درحدود یک میلیون و200هزارنفردردنیا دراثرحوادث رانندگی جان خودراازدست میدهند,میزان تلفات جاده ای کشوررادرسالجاری 16هزارو200نفراعلام کرد. معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیزدراین همایش بااشاره به دگرگون شدن زندگی وازدست رفتن شادی وامیدخانواده ها مانند حوادث جاده ای اظهارداشت: بایدهرآنچه درتوان داریم برای کاهش حوادث جاده ای که بامرگ وزندگی وسرنوشت افرادوخانواده ها سروکاردارد به کاربندیم. محمدصادق پورمهدی بابیان اینکه به میزانی که زندگی توسعه می یابدحوادث وناملایمات هم بیشترمیشودافزود:مابه بعدسخت افزاری جاده ها توجه زیادی داشتیم اما ازلحاظ نرم افزاری, افزایش ایمنی جاده ها وفرهنگ سازی رانندگی صحیح آنطورکه بایدتوفیق نداشته ایم هرچنددراین دولت به بخش نرم افزاری بیشترتوجه شده است. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تاکیدکرد:بحث فرهنگ سازی بایدازسطح آموزش درمدارس آغازشود که قدمهایی برداشته شده اما کافی نبوده ونیاز به توجه جدی تری دارد. این مسئول برلزوم مشارکت مردم دراین ارتباط وفعالیت بیشتر تشکلها وبخشهای مختلف تاکیدکردوگفت, شایدبه این ترتیب موضوع ایمنی حمل ونقل جاده ای به بطن جامعه آمده واگرامروزقراراست پلی بسازیم نباید به فرداموکول کنیم چراکه فردادیراست وممکن است نبودهمین پل جان فردی راگرفته وخانواده ای راداغدارکند. وی اذعان داشت:آذربایجان شرقی موقعیت خاصی داردوباترانزیت بالای کالا ومسافر هنوزجاده های ماعقب ماندگی زیادی دارند ولازم است درحداقل زمان نواقصات وکاستی های موجودرابرطرف کرده وایمنی جان مسافران راافزایش دهیم. عضوهیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها نیزدراین همایش گفت:روزانه50 نفردرتلفات جاده ای کشته میشود وتوانسته ایم 28هزارتلفات جاده ای سالانه را به 17هزار کاهش دهیم. صادق افشاری افزود:آذربایجان شرقی جزواولین استانهایی است که جمعیت طرفداران ایمنی راهها درآن تشکیل یافته وامیدواریم درزمینه کاهش تلفات جاده ای هم پیشتازباشد. وی بااشاره به اینکه براساس آموزه های دینی(کسی که یک نفررانجات دهدگویی یک جامعه رانجات داده اند)ادامه داد:جمعیت طرفداران ایمنی راهها در16 استان فعال شده است وبه تدریج هم فعال ترمیشوداما ارتقای ایمنی فرهنگ ترافیک که جزوهاهداف این جمعیت است باحضورمردم تحقق خواهدیافت. لازم به ذکراست همایش بزرگ(مشارکت همگانی رمزارتقای ایمنی حمل ونقل) توسط جمعیت طرفداران ایمنی راهها ی آذربایجان شرقی باهمکاری اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان باحضورومشارک اندیشمندان استانی وکشوری,فعالان صنعت حمل ونقل جاده ای وآحادمردم درآستانه آغازسفرهای نوروزی برگزارشد. معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری ئحمل ونقل جاده ای دراین سفرهمجنین ازساختمان جدیدالاحداث پایانه مسافری مرکزی تبریز بازدیدنموده وازنزدیک درجریان پیشرفت عملیات عمرانی آن قرارگرفت.


مشخصات:
نظرات: *