پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

وجود30هزاردستگاه خودروسنگين دراستان آذربايجان شرقی ظرفيت بزرگی برای صنعت حمل ونقل اين استان مي باشد


وجود30هزاردستگاه خودروی سنگين ظرفيت بزرگی برای صنعت حمل ونقل آذربايجان شرقی است.

تاریخ انتشار: 1394/10/01

وجود30هزاردستگاه خودروسنگين دراستان آذربايجان شرقی ظرفيت بزرگی برای صنعت حمل ونقل اين استان مي باشد.مدير کل حمل ونقل وپايانه های آذربايجان شرقی درمراسم گراميداشت 26آذرروزحمل ونقل ورانندگان درشهرستان بناب بااعلام اين مطلب افزودبايدازاين ظرفيت موجودبه نحوه مطلوب استفاده نمود.داريوش باقرجوان افزود:يکی ازاهميتهای حمل ونقل اين است که قابل ذخيره سازی نبوده ويک صنعت پشتيبان است وهرگونه نارسائی درآن ميتوانددرسايربخشهای اجتماعی واقتصادی مسئله آفرين باشد.وی گفت ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان درايام اربعين حسينی به وسيله يک هزارو250دستگاه خودرواتوبوس ومينی بوس باجابه جائی120هزارنفرازمردم استان به مرزهای کشورعراق سهم مهمی درجابه جائی زوارکربلا ايفانمود. باقرجوان بااشاره به اينکه بحث سرمايه گذاری درسيستم ناوگان حمل ونقل استان مغفول مانده است اظهار داشت اميدواريم درشرايط پساتحريم شاهدتسريع درروندنوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای استان بوده واستفاده بهينه راازاين شرايط داشته باشيم.وی تصريح کردباتوجه به ابلاغيه مقام معظم رهبری دربحث اقتصادمقاومتی تلاش مضاعف دراين بخش خواهدتوانست مارابه ايده آل ها نزديک کند. باقرجوان به ضرورت ايجادبانک حمل ونقل اشاره وبرايجادمجتمعهای خدماتی درقالب تشکلهای صنفی تاکيد نمود. مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان ادامه داد:باتوجه به شاخصه ها وظرفيتهای موجوددرناوگان شهرستانهای استان به ويژه بناب اميدواريم شاهدتوسعه حمل ونقل درآنها باشيم. دراين مراسم که باحضورمديرکل حمل ونقل وپايانه ها,فرماندارشهرستان بناب,اعضای تشکلهای صنفی حمل ونقل استان وجمعی ازمسئولان برگزارشداز20نفرازرانندگان نمونه بخش حمل ونقل جاده ای بااهدای لوح تجليل شد.


مشخصات:
نظرات: *