پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه هماهنگی وساماندهی اعزام زائرين ايام اربعين حسينی درتبريزبرگزارشد


جلسه هماهنگی اعزام زائرين اربعين درآذربايجان شرقی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1394/08/21

جلسه هماهنگی وساماندهی اعزام زائرين ايام اربعين حسينی درتبريزبرگزارشد.مديراجرائي اعزام زائران به کربلاو نماينده ويژه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوردرستاداربعين دراين جلسه بااعلام اينکه هرگونه سياستگذاری دراين موردبايدباهماهنگی ستادعالی سياستگذاری وهماهنگی زائران عتبات عاليات صورت گيردگفت ساماندهی 20هزارو500دستگاه خودروناوگان عمومی حمل ونقل مسافرکشوربرای اعزام2ميليون زايراربعين حسينی به عراق انجام شده است.قاسمعلي صادقی ادامه داد:ازبهمن ماه سال1393 ستادعالی سياست گذاری وهماهنگی زائران عتبات باهدف آسيب شناسی وبررسی نقاط قوت وضعف حمل ونقل زواربه عتبات عاليات شکل گرفته که متشکل ازچندکارگروه بوده وکارگروه زيرساخت,سوخت وحمل ونقل اصلي ترين نقش رادرآن برعهده دارد.وی باتشريح اقدامات انجام يافته برای سهولت حمل ونقل زائران برنامه ريزی سفررا ازسوی زواربسيارمهم دانسته وگفت مسافران بابرنامه ريزی درست سفرخود,ستادرادرسرويس دهی مناسب به زائران واجرای طرح ملی جابه جائی زوارحسينی ياری نمايند. معاون حمل ونقل اداره کل حمل ونقل پايانه های استان آذربايجان شرقی نيزدراين جلسه باارائه گزارشی درمورداقدامات انجام يافته اين اداره کل برای ساماندهی حمل ونقل زائران حسينی دراستان برآمادگی ناوگان حمل ونقل مسافری آذربايجان شرقی برای خدمات دهی مطلوب دراين ايام تاکيدنمود.اعضای تشکلهای صنفي حمل ونقل مسافری استان نيزدراين جلسه نقطه نظرات وديدگاههای خودرابرای اجرای مطلوبتراين طرح ملی ارائه نمودند


مشخصات:
نظرات: *