پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از573هزارمسافردرطي شش ماهه اول سال1394 ازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوزتردد كرده اند


ترددبيش از573هزارمسافرازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوز درشش ماهه اول سال1394

تاریخ انتشار: 1394/07/25

بيش از573هزارمسافردرطي شش ماهه اول سال1394 ازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوزتردد كرده اند.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزود:دراين مدت بيش از417 هزارمسافر كه340هزارنفرازآنهامسافرخارجي وبيش از78هزارمسافر ايراني بوده اند ازپايانه مرزي جلفاواقع درمرزايران وجمهوري خودمختارنخجوان ترددكرده اندکه اين آماردرمقايسه بامدت مشابه سال1393 حدود3درصدافزايش داشته است.داريوش باقرجوان ادامه داددرشش ماهه اول سالجاري نيزاز پايانه مرزي نوردوزواقع درمرزايران وارمنستان 156 هزارمسافرترددكرده اندكه ازاين تعدادبيش از147هزارمسافر ايراني وبيش از8هزارمسافرورودي وخروجي خارجي بوده اندوميزان افزايش مسافردراين مرزنسبت به مدت مشابه سال گذشته50درصدبوده است.وی گفت درهمين مدت حدود26هزارخودروباری ازمرزجلفاوبيش از15هزارخودروباری ازمرزنوردوزترددکرده اند.


مشخصات:
نظرات: *