پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان آذربايجان شرقی به عنوان دستگاه برگزيده درمحورصيانت ازحقوق مردم وسلامت اداری درجشنواره شهيدرجائی انتخاب شد.


اداره کل حمل ونقل وپایانه های آذربايجان شرقی به عنوان دستگاه برگزيده درمحورصيانت ازحقوق مردم وسلامت اداری انتخاب شد

تاریخ انتشار: 1394/07/15

اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان آذربايجان شرقی به عنوان دستگاه برگزيده درمحورصيانت ازحقوق مردم وسلامت اداری درجشنواره شهيدرجائی انتخاب شد.اين انتخاب براساس بررسی های به عمل آمده درارزيابی عملکردسال1393 اين اداره کل درمحورذکرشده بابرنامه های عملياتی تکريم ارباب رجوع,ارتقای سلامت اداری,پايش سلامت وفساداداری وسنجش رضايتمندی مردم انجام گرفته است.استاندارآذربايجان شرقی درمراسم تجليل ازبرگزيدگان جشنواره شهيدرجائی بااهدای لوح تقديربه مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان ازتلاشهای ارزنده واقدامات اثربخش اين اداره کل برای ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم قدردانی نمود.


مشخصات:
نظرات: *