پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طرح جامع کاهش تلفات جاده ای دراستان آذربايجان شرقي تدوين می شود


طرح جامع کاهش تلفات جاده ای دراستان آذربايجان شرقی تدوين ميشود.

تاریخ انتشار: 1394/07/07

طرح جامع کاهش تلفات جاده ای دراستان آذربايجان شرقي تدوين می شود.استاندارآذربايجان شرقي بااعلام اين مطلب درجلسه کميته ايمنی حمل ونقل وسوانح رانندگی اين استان افزود:اين طرح بابهره گيری ازنظرات وپيشنهادات دستگاههای مرتبط وهمچنين استادان دانشگاهها ومتخصصان صاحب نظردراين حوزه انجام ميشود.دکتراسماعيل جبارزاده همچنين بررفع نقاط حادثه خيزاستان تاکيدکردوگفت:محورهای حادثه خيزاستان بايددراولويت نصب دوربينهای هوشمندقرارگيرند.وی برضرورت فرهنگ سازی تاکيدنموده وگفت درکنارآسفالت ريزی محورهای روستايي بايدبه روستاييان آموزش لازم درخصوص محدوديتهای سرعت دراين محورها داده شود.جبارزاده ضمن اشاره به جلوگيری ازترددخودروهای فرسوده درجاده های استان گفت نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومي بارومسافربايددراولويت قرارگيرد.استاندارآذربايجان شرقی بااشاره به نقش خودروهای بی کيفيت درتلفات حوادث رانندگي گفت داشتن وسيله نقليه ايمن واستانداردحق مردم است ومردم نبايدازاين حق محروم شوند. محمدصادق پورمهدی معاون امورعمرانی استانداری نيزدراين جلسه اعلام کرد:باوجودافزايش سن ناوگان حمل ونقل عمومی ,مشکلات راهها وافزايش17درصدی تردد جاده ای دراستان,بااقدامات انجام شده وهماهنگی دستگاهای مسئول ميزان تلفات حوادث رانندگی کاهش يافته است. فرمانه انتظامی آذربايجان شرقی نيزدراين جلسه تاثيرافزايش جرايم رانندگی درکاهش تخلفات رانندگی رامثبت ارزيابی کردودرعين حال گفت همچنان شاهد بی توجهی به مقررات ايمنی دررانندگی ازجمله بستن کمربندايمنی هستيم.سردارمحسن حسن خانی بااشاره به700فوتی حوادث رانندگی درسال گذشته دراستان ,بررسی متغيرهای موثردرتصادفات شامل جاده,خودرو وراننده راضروری دانست ونسبت به انعکاس نتايج به تصميم گيران ملی تاکيدکرد. مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان نيزدراين جلسه برنقش هماهنگی وهمکاری دستگاههای ذيربط درکاهش حوادث جاده ای تاکيد نمود ونقش کميته ايمنی حمل ونقل استان رادراين امرمهم بر شمرد.داريوش باقرجوان گفت درزمينه فرهنگ سازی اين اداره کل اقدامات مفيدی راانجام داده است که ازآن جمله می توان به توليدوپخش برنامه(سيمای راهبران)دراواخرسال گذشته وتوليد وپخش برنامه راديويی(راهبرسسي) درسالجاری ازصداوسيمای استان اشاره نمود. دراين جلسه همچنين مديران کل راه وشهرسازی,پزشکی قانونی,معاون حمل ونقل وترافيک شهرداری تبريزوفرمانده پليس راه ومعاون راهنمايی ورانندگی فرماندهی انتظامی استان درموردحوزه های فعاليت خودگزارش ارائه نمودند.


مشخصات:
نظرات: *