پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جلسه هم اندیشی اعضای عملیاتی کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ورییس پلیس راه راهورناجاباموضوع بررسی مسائل ومشکلات ایمنی ترددجاده ای درمحورهای مختلف این استان برگزارشد


جلسه هم اندیشی اعضای عملیاتی کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ورییس پلیس راه راهورناجا

تاریخ انتشار: 1394/07/01

جلسه هم اندیشی اعضای عملیاتی کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ورییس پلیس راه راهورناجاباموضوع بررسی مسائل ومشکلات ایمنی ترددجاده ای درمحورهای مختلف این استان برگزارشد.رییس پلیس راه راهورناجا دراین جلسه باشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی ازاستانهای هدف کشوردرحوزه پلیس راه میباشدگفت برای ارتقای ایمنی ترددعلاوه براستفاده ازابزارهاوروشهای همیشگی نیازمندتنوع تاکتیکی هستیم.سرهنگ محمدحسین حمیدی همچنین گفت بانصب1800دوربین کنترل سرعت درمحورهای مختلف کشور درآینده نزدیک که سهم آذربایجان شرقی درآنها مناسب خواهدبودامکان کنترل های بیشترجاده ای وارتقای ایمنی فراهم خواهدشد.معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیزدراین جلسه بااشاره به اینکه استان ازلحاظ زیرساختهای حمل ونقلی به اندازه لازم توسعه نیافته است خواستارطرح مواردمطرح شده دراین جلسه درشورای ترافیک استان برای اجرائی کردن آنهاشد.مدیرکل حمل ونقل استان آذربایجان شرقی نیزدراین جلسه گزارشی ازاقدامات انجام شده توسط این اداره کل برای ارتقای ایمنی ترددجاده ای ارائه نمود.فرمانده قرارگاه پلیس راه استان نیزگزارشی ازحوزه فعالیت این قرارگاه دراستان ارائه نمود.دراین جلسه که دراداره کل حمل ونقل وپایانه های استان برگزارشداعضای عملیاتی کمیته ایمنی حمل ونقل استان گزارشی ازفعالیتهای حوزه خودارائه نموده درادامه مسائل ومشکلات وراهکارهای کاهش تصادفات جاده ای وافزایش ایمنی موردبحث وبررسی قرارگرفت.


مشخصات:
نظرات: *