پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بهره برداري ازسه مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي درآزادراه تبريز-زنجان آغازشد


بهره برداري ازسه مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي درآزادراه تبريز-زنجان آغازشد.

تاریخ انتشار: 1394/06/14

بهره برداري ازسه مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي درآزادراه تبريز-زنجان آغازشد.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودبابهره برداري ازاين سه مجتمع تعدادمجتمعهاي فعال دراين آزادراه به 5مجتمع رسيد.داريوش باقرجوان گفت:اين سه مجتمع كه همزمان باحضورمعاون برنامه ريزي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ومديركل دفترسرمايه گذاري ونظارت بربهره برداري اين سازمان دراستان شروع به فعاليت نمودندعبارتندازمجتمع آفتاب-مهتاب دركيلومتر130،مجتمع باران دركيلومتر112 ومجتمع فلاح دركيلومتر53اين آزادراه. وي ادامه داد اساس ومبناي طراحي اين مجتمعها برپايه رعايت استانداردها،ايجادمنظرموزون جاده اي وبهره وري هزينه بوده تا علاوه برتامين نيازهاي استفاده كنندگان ازجاده،منظره اي چشم نوازبراي مترددين ايجادكند.ساخت وسازاين مجتمعهادراستان باشتاب وكيفيت مناسب درحال انجام است وبابهره برداري ازاين مجتمعها 24مجتمع درسطح استان درحال فعاليت ميباشندوبابهره برداري از13مجتمع درحال ساخت محورهاي مواصلاتي استان به سطح وفواصل مناسبي ازارائه خدمات خواهندرسيد. باقرجوان افزودهمچنين بهره برداري ازپل عابرپياده دركيلومتر40جاده قديم تبريز-بستان آبادبراي ارتقاي ايمني عبورومرورعابرين پياده دراين محورپرترددآغازشد.


مشخصات:
نظرات: *