پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به متقاضيان واجدشرايط اقدام شود


توسعه ناوگان حمل ونقل روستائي

تاریخ انتشار: 1394/06/02

به منظورتوسعه ناوگان حمل ونقل روستائي استان آذربايجان شرقي،بابهره گيري ازتسهيلات صندوق كارآفريني اميد،درنظراست نسبت به واگذاري تعدادمحدودي خودروي ون به متقاضيان واجدشرايط اقدام شود.خودروهاي مذكوردردونوع مختلف بانامهاي«ون كاسپين»و«ون فوتون»ميباشندكه براي فعاليت درمسيرهاي روستائي وبه منظور تسهيل درحمل ونقل مسافرروستائي درنظرگرفته شده اند.متقاضيان جهت ارائه درخواست واطلاع ازمدارك موردنيازميتوانندبه اداره حمل ونقل روستائي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اذربايجان شرقي مراجعه نمايند.


مشخصات:
نظرات: *