پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري . وحمل ونقل جاده اي درسفريك روزه به استان اذربايجان شرقي ازپروژه هاي راهسازي،راهداري وحمل ونقلي اين استان بازديدنمود


بازديدمعاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازپروژه هاي راهداري وحمل ونقلي آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1394/05/15

معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري . وحمل ونقل جاده اي درسفريك روزه به استان اذربايجان شرقي ازپروژه هاي راهسازي،راهداري وحمل ونقلي اين استان بازديدنمود.دراين سفرمهندس داوودكشاورزيان ازپروژه هاي راهسازي وراهداري شهرستانهاي كليبر،هوراندوخداآفرين درشمال شرق اين استان بازديدنمود.درجلسه اي كه به منظوربررسي مسائل ومشكلات حوزه راه وشهرسازي اين سه شهرستان درفرمانداري كليبربرگزارشدمهندس كشاورزيان بااشاره به وضعيت راههاي اين منطقه خواستاراهتمام نمايندگان مجلس براي تخصيص اعتبارات تصويب شده براي تجهيزراهدارخانه هاگرديدوگفت درصورت شروع كار احداث پل دوستي درخداآفرين بين ايران وجمهوري آذربايجان توسط منطقه آزادارس وزارت راه وشهرسازي نيزدرانجام اين پروژه همكاري خواهدنمود.ارسلان فتحي پورنماينده مردم شهرستانهاي كليبر،هوراندوخداآفرين درمجلس شوراي اسلامي نيزدراين جلسه برفعاليت بيشتراداره كل راه وشهرسازي استان براي انجام پروژه هاي راهسازي وراهداري اين منطقه باتوجه به ظرفيت بالاي منطقه براي جذب مسافروگردشگرتاكيدنمود.دراين جلسه همچنين امام جمعه كليبر،فرمانداران وشهرداران اين سه شهرحضوريافته وبه بيان مسائل حوزه خودپرداختند. معاون وزيرراه وشهرسازي وهيئت همراه همچنين دراين سفرازجاده نوارمرزي اين استان وهمچنين پايانه هاي مرزي نوردوزوجلفا بازديدنمودند. درجلسه اي كه به منظوربررسي مسائل مربوط به راهداري وحمل نقل استان باحضوراستاندارآذربايجان شرقي برگزارشدمهندس كشاورزيان بااشاره به مشكل اداره راه وشهرسازي استان درتامين اعتبارنيروهاي غيررسمي گفت طبق قانون نگهداري جاري،اضطراري وزمستاني كليه راهها بايدازطريق اعتبارات استاني انجام گيردوبراين اساس به منظورارتقاي وضعيت راههاي استان درخواست داريم بخشي ازهزينه نيروهاي غيررسمي ازطريق اعتبارات استاني تامين شود تااعتبارات جاري اداره راه وشهرسازي استان به منظورنگهداري،ايمن سازي رفع نقاط حادثه خيزو... استفاده شود.وي همچنين افزودقراردادنصب 1880 سامانه ثبت تخلف سرعت براي ارتقاي ايمني حمل ونقل جاده اي و نظارت بهتربرراهها توسط سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي منعقدشده وبه زودي عملياتي خواهدشد. دكتراسماعيل جبارزاده استاندارآذربايجان شرقي نيزدراين جلسه باتشكرازفعاليتهاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي دراجراي پروژه هاي منطقه واستان خواستارنصب سريع دوربينهاي نظارت تصويري دراين استان،احداث پاسگاههاي پليس راه جديدباتوجه به نيازاستان بالاخص دراتوبان تبريز-زنجان ورسيدگي به روكش جاده هاوراههاي اصلي به ويژه اصلاح جاده نوازمرزي گرديد.دراين جلسه همچنين مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان درموردوضعيت حمل ونقل استان ومديركل راه وشهرسازي درموردحوزه فعاليت خودگزارشي ارائه نمودند. لازم به ذكراست دراين سفرمعاون راهداري سازمان ،نديركل حمل ونقل وپايانه ها ومديركل راه وشهرسازي استان، وزيرراه وشهرسازي راهمراهي نمودند.


مشخصات:
نظرات: *