پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي درسال1394 برگزارشد


دومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي آذربايجان شرقي درسال1394برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1394/05/05

دومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي درسال1394 برگزارشد.معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به ضرورت تعامل وهمكاري دستگاههاي مرتبط باايمني حمل ونقل جاده اي گفت پيشگيري ازتصادفات رانندگي نيازمنداصلاح زيرساختها وتقويت نيروي انساني وابزارهاي كنترلي است.صادق پورمهدي براصلاح وتقويت علايم راهنمايي وايمن سازي جاده هاي استان تاكيدنموده وافزودرفتاررانندگي هم بابرگزاري كلاسهاي آموزشي واستفاده ازرسانه ها بايداصلاح شود.وي دربخش ديگري ازسخنان خوداظهارداشت پليس راه بايدحضورخوددرجاده ها راتقويت كندوميزان نظارت بيشترشده وعلل كارشناسي تصادفات نيزمشخص شودتاراهكارهاي مناسبي اتخاذشود.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه بااشاره به افزايش ترددجاده اي دراستان گفت تمهيدات لازم دستگاههاي مختلف درخصوص سفرهاي تابستاني موجب ارتقاي ايمني اين سفرهاميشود. داريوش باقرجوان بابيان اينكه افزايش ايمني فيزيكي جاده ها موجب كاهش تصادفات ميشودگفت دركناراين عوامل نقش نرم افزاري وعوامل انساني بسيارمهم بوده ومردم بايدبه اين نتيجه برسندكه جان خودوخانواده ها رابارعيت ايمني حفظ نمايند.وي تاكيدكردهمكاري دستگاههاي متولي دراين زمينه ضروري است وباتوجه به افزايش تردددرجاده ها، اصلاح نقاط حادثه خيز دركنارارتقاي فرهنگي وآموزشي بايدصورت گيرد.دراين جلسه همچنين مديركل پزشكي قانوني استان درموردآخرين وضعيت تلفات رانندگي درراههاي استان درسه ماهه اول سالجاري وفرمانده پليس راه درموردوضعيت تصادفات رانندگي دراين مدت گزارشهايي ارائه نموده ونمايندگان دستگاههاي مختلف درموردتمهيدات ارتقاي ايمني سفرهاي تابستاني درحوزه خودمطالبي بيان نمودند.


مشخصات:
نظرات: *