پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بيش از255هزارمسافردرطي سه ماهه اول سال1394 ازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوزتردد كرده اند


ترددبيش از255هزارمسافرازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوز درسه ماهه اول سال1394

تاریخ انتشار: 1394/04/23

بيش از255هزارمسافردرطي سه ماهه اول سال1394 ازپايانه هاي مرزي جلفاونوردوزتردد كرده اند.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزود:دراين مدت بيش از207 هزارمسافر كه166هزارنفرازآنهامسافرورودي وخروجي خارجي وبيش از41هزارمسافرورودي وخروجي ايراني بوده اند ازپايانه مرزي جلفاواقع درمرزايران وجمهوري خودمختارنخجوان ترددكرده اند.داريوش باقرجوان ادامه داددرسه ماهه اول سالجاري نيزاز پايانه مرزي نوردوزواقع درمرزايران وارمنستان بيش از47 هزارمسافرترددكرده اندكه ازاين تعدادبيش از44هزارمسافرورودي وخروجي ايراني وبيش از2هزارمسافرورودي وخروجي خارجي بوده اند.


مشخصات:
نظرات: *