پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

حدود51ميليون خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماه اول سال1394 ترددكرده اند


تردد51ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسه ماهه اول سال1394

تاریخ انتشار: 1394/04/13

حدود51ميليون خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماه اول سال1394 ترددكرده اند. مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به اطلاعات به دست آمده از دستگاههاي ترددشمارآنلاين دراين مدت بيش از42ميليون خودروسبك وبيش از8ميليون خودروسنگين درمحورهاي استان ترددكرده اند.داريوش باقرجوان گفت محورهاي داراي بيشترين تردددراين ايام به ترتيب محورهاي ايلخچي-تبريز،تبريز- ايلخچي،صوفيان – تبريز وتبريز- صوفيان بوده اند. وي ادامه دادروزجمعه مورخه15خرداد طي ساعات19الي20بابيش از52هزارتردد،پرترددترين زمان اين سه ماهه بوده است. وي نتايج حاصله ازاين گزارش را به منظوربرنامه ريزي لازم براي كنترل تردددرمحورها توسط دستگاههاي ذيربط،افزايش ايمني ترددجاده اي واطلاع رساني حائزاهميت دانست.


مشخصات:
نظرات: *