پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اولين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي درسال1394 بامحوريت ايمني سفرهاي تابستاني سال جاري برگزارشد


اولين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي اذربايجان شرقي درسال1394برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1394/04/03

اولين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي درسال1394 بامحوريت ايمني سفرهاي تابستاني سال جاري برگزارشد.معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به نقش و وظايف قانوني هريك ازاعضاي كميته ايمني درموضوع ايمني ترددجاده اي برانجام مناسب وشايسته وظايف قانوني توسط اين دستگاهها تاكيدنمود.صادق پورمهدي بااشاره به تصادف اخيريك دستگاه تريلي حامل سوخت گازوئيل وآتش سوزي وكشته ومجروح شدن تعدادي ازهموطنان دركمربندي شهرمرندگفت علل اين تصادف بايدتحليل شده وبادستگاههاي مقصردراين سانحه برخوردشود.وي هم چنين بربرنامه هاي ارتقاي فرهنگ ترافيك تاكيدنمود.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گزارشي درمورداقدامات انجام يافته براي ارتقاي ايمني سفرهاي تابستاني ارائه نمود.نماينده كميسيون ايمني راههاي كشورنيزدراين جلسه گزارشي درموردتحليل كلي وضعيت ايمني راههاي كشورواستان ارائه داده وپيشنهادي درخصوص فعال نمودن سامانه ثبت سوانح رانندگي وتدوين طرح جامع ايمني استان بيان نمود. دراين جلسه باتوجه به نقش وسايل نقليه سنگين باري فرسوده ووانت بارهادرتصادفات رانندگي راههاي استان مقررشدموضوع محدودكردن ترددوسايل نقليه سنگين فرسوده وبرخوردهاي قانوني بارانندگان وانت بارها وآموزش آنهادرقالب موضوع پيشگيري ازوقوع جرم دردستوركاردادگستري استان قرارگيردونيزمقررگرديدبازرسي وبرخوردقانوني باتخلفات مراكزصدورمعاينه فني براي وسايل نقليه سبك وسنگين دردستوركاردستگاههاي ذيربط قرارگيرد.


مشخصات:
نظرات: *