پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمانور«ارتقاي ايمني موتورسواران»همزمان بادهه ايمني درآذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/08/25

مانور«ارتقاي ايمني موتورسيكلت سواران»همزمان با«دهه ايمني ومسئوليتهاي ما»دراستان آذربايجان شرقي برگزارشددراين مانوركه درروزموسوم به موتورسيكلت سواري ايمن درروستاي فيروزسالارشهرگوگان باهمكاري اداره كل حمل ونقل وپايانه ها وپليس راه برگزارشدموتورسواران اين روستاضمن شركت دركلاس توجيهي رعايت ايمني درموتورسواري باپوشيدن كلاه ايمني و حمايل شبرنگ دار ونصب نوارهاي شب رنگ برروي موتورسيكلتهاي خوداقدام به اجراي مانوربارعايت كليه مواردايمني درجاده هاي اطراف اين روستانمودندلازم به ذكراست طرح ارتقاي ايمني موتورسواران سومين سال اجراي خودرادراستان آذربايجان شرقي ميگذراندوتاكنون بيش از100روستادرشهرستانهاي مختلف استان تحت پوشش اين طرح قرارگرفته اند


مشخصات:
نظرات: *