پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمانورروز«سفرسالم باوسايل حمل ونقل عمومي»درآذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1393/08/20

مانورروز«سفرسالم باوسايل حمل ونقل عمومي»درپايانه مسافري تبريزبرگزارشددراين مانوركه به مناسبت «دهه ايمني راهها ومسئوليتهاي ما»طي روز17آبان ماه كه به عنوان روزسفرسالم باوسايل حمل ونقل عمومي باهمكاري اداره كل حمل ونقل وپايانه ها،سازمان پايانه هاي شهرداري،انجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل مسافري تبريزوحومه وصداوسيماي استان برگزارشداتوبوسها،ميني بوسهاوسواري هاي نقليه عمومي ضمن نصب بنرهاي ويژه اقدام به اجراي مانوردرمحوطه واطراف پايانه مسافري نمودنداين برنامه درراستاي جلب نظرعموم به مزاياي استفاده ازحمل ونقل عمومي براي ارتقا ايمني حمل ونقل برگزارشدوصداوسيماي استان نيزباحضوردرپايانه مسافري وتهيه گزارش دراين مورداقدام به پخش برنامه هائي باموضوع حمل ونقل عمومي درشبكه سهندنمود


مشخصات:
نظرات: *