پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیزنگ ايمني به مناسبت دهه ايمني راههادرآذربايجان شرقي به صدادرآمد

تاریخ انتشار: 1393/08/20

زنگ ايمني به مناسبت «دهه ايمني راهها ومسئوليتهاي ما»دراستان آذربايجان شرقي به صدادرآمددراين مراسم نمادين كه باهمكاري اداره كل حمل ونقل وپايانه ها وآموزش وپرورش استان درمدرسه ابتدائي شهيدثاني روستاي سيناب شهرستان بستان آبادبرگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي زنگ ايمني راهمزمان باروز«دانش آموزان وايمني» به صدادرآورددراين مراسم كه اعضاي كميته ايمني حمل ونقل استان نيزدرآن حضورداشتندپس ازنواختن زنگ ايمني طرح ايمني سازي مدارس حاشيه راهها به صورت نمادين دركلاسها ومحوطه اين مدرسه براي حاضران اجراشدلازم به ذكراست طرح اتقاي ايمن سازی مدارس حاشيه راهها با هدف فرهنگ سازي و ارائه آموزش پايه اي از سنين كودكي به دانش آموزان و اشاعه آن توسط دانش آموزان در اقشار مختلف جامعه ازسال1384 توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان دردوقالب آموزشي -فرهنگي وفيزيكي اجراميشودو تاکنون 250 مدرسه استان تحت پوشش اجرای اين طرح قرار گرفته است


مشخصات:
نظرات: *