پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیهمايش«ارتقاي سطح آگاهي وباورهاي عمومي درموردفرهنگ ترافيكي جامعه»درتبريزبرگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/08/03

همايش يكروزه «ارتقاسطح آگاهي وباورهاي عمومي درموردفرهنگ ترافيكي جامعه »توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي وجمعيت طرفداران ايمني راههاي شعبه استان با مشاركت تشكلهاي صنفي حمل نقل استان درتبريزبرگزارشداستاندارآذربايجان شرقي دراين همايش بااشاره به اينكه عامل انساني به عنوان مهمترين عامل درتصادفات جاده اي بايدمديريت وهدايت شودافزود:درايمني جاده ها سه عامل فرهنگ رانندگي،آموزش وجاده هاي استاندارد بسيارحائز اهميت است واعمال قانون به عنوان مكمل اين عوامل ميتواندايمني درجاده ها رابالاتربرده وتصادفات راكاهش دهداسماعيل جبارزاده گفت توانمندي هاي مردمي وبخش خصوصي درفرهنگ سازي ترافيكي بالابوده ومادر36 سال گذشته تجربه كرده ايم كه درهراقدامي مردم واردشده اند نتيجه گرفته ايم وبه طورحتم جمعيت طرفداران ايمني راهها وديگرتشكلهاي مرتبط ميتوانند درفرهنگ سازي وبالابردن ايمني تاثيرگذارباشندوي ادامه داداستانداري ازتمام تشكلهاي كه دراين زمينه فعال هستندحمايت خواهدكردوتقويت جمعيت طرفداران ايمني راههابراي رسيدن به اهدافش،حمايت واقعي ازاين جمعيت استاستاندارآذربايجان شرقي گفت:براساس آموزه هاي ديني نجات جان يك انسان برابربانجات تمامي انسانهاست وازاين روهراقدامي دركاهش تصادفات وتلفات جاده اي،كاري ارزشمندومقدس ميباشدرييس هيئت مديره جمعيت طرفداران ايمني راههانيزدراين همايش گفت:تصادفات جاده اي مانندغولي خاموش درحال بلعيدن جان آحادمردم است ودرسال گذشته به رغم تلاشهاي صورت گرفته دراين خصوص،ضمن مجروح،مصدوم ومعلول شدن300هزارنفرحدود18 هزارنفركشته شدندكه يك هزارو800نفرآنان دانش آموزبودندمحمدبخارائي افزود:اگرباوركنيم كه تلفات وتصادفات جاده اي وايمني راهها،فاجعه اي ملي است پس براي مقابله باآن نيازمندعزم ملي هستيموي ادامه دادبراي ترويج فرهنگ درست ترافيك بايدخودسفيرفرهنگ ايمني باشيم ومقررات رارعايت كرده وديگران راتحت تاثيرقراردهيموي ازبرگزاري برنامه هاي مختلف دردهه ايمني كه از14الي25 آبان ماه نام گذاري شده خبردادوگفت بابرگزاري اين نوع برنامه هاي وهمايشها،قوانين ومقررات رانندگي وترافيكي رااطلاع رساني خواهيم كردمشاوروزيرراه وشهرسازي ورييس كميسيون فرهنگي ايمني راهها نيزدراين همايش گفت:باوجوداقداماتي كه درراستاي كاهش تلفات جاده اي دركشورانجام شده همچنان آمارتلفات جاده اي ايران20برابراستانداردجهاني استسعيدمعيدفراظهاركردپس ازتشكيل كميسيون ايمني راهها درسال1382 واقداماتي كه ازسوي اين كميسيون انجام گرفت آمارتلفات سالانه از28هزارنفربه18هزارنفركاهش يافت اماهمچنان چندين برابربيشترازاستانداردهاي جهاني است وي افزود:ايران ازنظرايمن نبودن جاده ها دربين پنج كشوروازنظرتلفات جاده اي نيزبين20 كشورقرارداردوبراي خروج ازاين وضع بايددركنارتوجه به زيرساختها،فرهنگ سازي وجامعه پذيري رابالاببريمدراين همايش يكروزه شركت كنندگان وصاحب نظران به طرح نظرات وپيشنهادات خوددرموردراهكارهاي كاهش تصادفات تلفات جاده اي وارتقاي ايمني ترددپرداختند


مشخصات:
نظرات: *